CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Výuka cizích jazyků

Výuka cizích jazyků je dalším ze stavebních kamenů naší školy.

Výuce je věnovaná mimořádná pozornost a v současné době na naší škole vyučují 3 rodilí mluvčí. Za výuku anglického jazyka jsme získali celou řadu prestižních ocenění.

Vyučujeme v malých skupinkách, maximálně 9 žáků, což umožňuje dětem bezprostřední kontakt s lektorem. Tím je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti a zároveň je využito výhod skupinové výuky.

Malé děti se učí cizímu jazyku přirozeným způsobem. Vyučování probíhá zábavnou a hravou formou za využití her, říkadel, písniček a interaktivních her. Učebny jsou moderně vybaveny, jsou zde i interaktivní tabule.

U starších dětí využíváme navíc mnoha doplňkových materiálů a probíranou látku upevňujeme formou různých her. Důraz v hodinách klademe na mluvení a vzájemnou komunikaci. Písemné procvičování jazyka probíhá doma v podobě pravidelných domácích úkolů. Také se věnujeme četbě v cizím jazyce.

Anglický jazyk je vyučován  od 1.třídy

Pro 1.-3. třídu jsme vybrali ENGLISH ADVENTURE

English Adventure je velmi oblíbená ucelená řada učebnic pro celý 1. stupeň ZŠ včetně samostatných úrovní pro výuku v 1. a 2. třídě s českými doplňky. Ideálně motivuje žáky díky známému magickému světu Disney postaviček a příběhů. Pro přehlednost a pozvolný postup vhodné i pro děti s dyslexií. - Každá lekce obsahuje příběh, řadu her, písniček a básniček.

  • Učebnice roste s  dětmi - Podpora samostatného čtení
  • Důkladné opakování a průběžné upevňování znalostí
  • Široká nabídka komponentů
  • Audio, DVD, CD-ROM, plakáty, flashcards
  • Podpora kreativity dětí - vystřihovánky, malování, nálepky
  • Průběžné testování a sebehodnocení
  • Pro aktivní budování slovní zásoby Our World, Special days and Events
  • Mezipředmětové vztahy, reálie a konverzace

CLIL - inovace výuky

Co je CLIL? CLIL = Content Language and Integrated Learning. Jde o integrovanou výuku odborného předmětu a cizího jazyka. Vyučovací hodina, nebo jen její část je vedena prostřednictvím cizího jazyka, který je tak využíván jako přirozený prostředek komunikace. Žáci se neučí cizí jazyk, aby ho někdy v budoucnu použili v praxi, ale používají ho ihned. Současně se podstatně zvyšuje zájem žáků o daný vyučovaný předmět. 

Existují různé způsoby realizace CLIL v praxi. Mezi nejpoužívanější jsou: jednoduché pokyny v cizím jazyce, krátké aktivityv odborných nebo jazykových hodinách, mezinárodní i školní projekty, psaní časopisu v AJ, projektové vyučování, atd. Nezbytnou podmínkou zavedení této metody je jazykové vzdělávání našich pedagogů, a tak naši učitelé pravidelně navštěvují kurzy anglického jazyka.  I omezená schopnost užívat cizí jazyk má příznivý vliv na myšlení. Žáci se nebojí cizí jazyk používat a mnohem dříve nastává jev „myšlení v cizím jazyce“.

Mezi veliké výhody CLIL patří použití cizího jazyka v přirozenémprostředí, a ne v uměle vytvořených situacích tak, jak se využívají v hodinách jazyka. CLIL je netradiční, ale dynamická a motivující forma výuky a žáci velice motivuje. Někdy se stává, že žáci mají větší znalosti cizího jazyka než učitel odborného předmětu, a naopak někdy mají větší znalosti v odborném předmětu než vyučující cizího jazyka, a tak hodina dostává úplně jiný rozměr, kdy žáci i učitelé spolupracují a navzájem se učí. 

I přesto, že použití této metody je velice náročné na přípravu každé vyučovací hodiny, CLIL budeme více a více integrovat do naší výuky, protože vidíme jednoznačně kladný dopad na děti i naše učitele.

Mezinárodní jazykové zkoušky YLE

Žáci naší školy už od 3. třídy skládají své první certifikáty!

Pro děti, které se angličtinu učí odmalička a které dlouhodobě rozvíjejí svoje jazykové schopnosti vyvinula univerzita v Cambridge ve Velké Británii, propracovaný systém mezinárodních testů z angličtiny pro děti od 7 do 12 let. Jsou organizovány organizací Cambridge ESOL, která je součástí University of Cambridge v Anglii a jsou připravovány a následně hodnoceny speciálně vyškolenými odborníky z oblasti jazykové výuky a hodnocení testu.

Testy „Young Learners English“ (YLE) jsou spolehlivým, dlouhodobě vyzkoušeným a konzistentním měřítkem základních jazykových disciplín u dětí (čtení, psaní, poslech a mluvení).. Počet získaných odznaků pak vypovídá o pokroku, kterého děti ve studiu dosáhly.

Pro děti existují 3 stupně zkoušek nazvané Starters, Movers a Flyers. Postupem času dosáhnou děti úrovně, která jim umožní získat mezinárodní certifikáty pro dospělé Key English Test (KET) nebo Preliminary English Test (PET), popř. First Certificate in English (FCE)

 Anglický jazyk využíváme i v celé řadě projektů - jako je e-Twinning, Comenius a další - více informací naleznete zde - www.skolaklic.cz/uspechy_nasi_skoly

 

CLIL V MATEMATICE V 5.A

Video spustíte zde

CLIL V PRACOVNÍCH ČINNOSTECH VE 4.A

Video spustíte zde

CLIL V MATEMATICE V 1.A

Video spustíte zde

Dále se u nás ve škole vyučuje také:

  • Německý jazyk