CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

9.A - Ing. Milada Kyselovská

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019!

Pokyny k tělesné výchově:

Každý čtvrtek ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Landy či p. uč. Tichého. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

Povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

___________________________________________________________________________________________________________________

Naše škola je partnerskou školou projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) a podporuje ochranu deštných pralesů na Sumatře. V předloňském roce jsme předali peníze na zakoupení fotopasti za 3 800,- Kč, díky které jsou zvířata v Národním parku monitorována a díky které je snadnější bojovat proti pytlákům, kteří zvířata zabíjejí. Loni jsme předali 2000 Kč na podporu ochrany pralesa. Pravidelně dostáváme záběry z naší fotopasti. Mnozí ze žáků a jejich rodičů sami zakoupili několik m2 pralesa na Sumatře.

Všem za spolupráci a příspěvky moc děkujeme! M. Kyselovská

Podívejte se na stránky NEPZ.cz

___________________________________________________________________________________________________________________

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč,-/ oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)  

Žáci 15 a více let 42,-Kč/oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).   

Obědy v měsíci ZÁŘÍ 2018 budou nově v sekci Jídelna

_________________________________________________________________________________________________________________

Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole!

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.

Lze využít formulář, který je v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře)______________________

Nezapomeňte, že platí zákaz používání mobilních telefonů v budově druhého stupně při výuce i o přestávkách (výjimkou je pouze přestávka před odpoledním vyučováním). Pokud si žáci  mobilní telefon do školy přinesou, škola za něj nezodpovídá a je povinností žáků jej ihned po příchodu do budovy uzamknout ve své skříňce! V případě potřeby kontaktovat rodiče mohou žáci využít školní telefon nebo po domluvě s učitelem si dojít pro ten svůj.

9.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Ov D M-alg Inf Aj Ms   Pč-Fg M-SŠ
Úterý Aj Nj F Z M-geo   Ch LCCh
Středa D Čj -ml Čj -sl M-alg Vv Vv   TH  
Čtvrtek Tv Tv M-geo Z Ch Čj-lit   Čj-SŠ  
Pátek Aj Nj Hv Čj -ml Ajk F      

Vysvětlivky k předmětům, které nejsou pro všechny žáky:

M-SŠ je Příprava na přijímací zkoušky z matematiky na střední školy s maturitou - začíná v říjnu

Čj-SŠ je Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka na střední školy s maturitou - začíná v říjnu

LCCh jsou laboratorní cvičení z chemie - začínají v říjnu a jsou jedenkrát za 14 dní

 

Týdenní plán 14. 1. - 18. 1. 2019

Akce +Změny

Ve čtvrtek 17.1. spojuje chlapce a dívky na obě hodiny Tv pan učitel Landa

Čj

Ml: Mluvnický zápor

Literatura: Referáty

Sloh: Vyprávění

Mat

Algebra: Rozklad mnohočlenu na součin, vzorce pro druhé mocniny dvojčlenu, rovnice (opakování)

Geometrie: Podobnost trojúhelníků

Ve středu 2.k.p.

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1 (M.Kykalová): Unit 7 - Present perfect tense

New word stock - papíry

opakování - podmínkové věty a budoucí časy

v pátek malý testík na slovní zásobu z hodin "New word stock - papíry"

ODEVZDAT ESEJE DO PÁTKU, KDO JEŠTĚ NEDAL!!!!

AJ 2:

Nj Mein Wochenplan_Modalverb möchten
Děj Druhá světová válka, příčiny války. Prezentace připravených referátů. Zkouším dobrovolníky z předchozího učiva.
Ov Smlouva (praktické cvičení)
Zem

Politické a vojenské organizace. Kdo bude mít zájem může si v úterý 15.01. napsat test ! Prezentace vypracovaných referátů.

Přeměněné horniny - str. 33 - 35

zkoušení u tabule

Fyz

Diody a světlo - str. 49 - 50

Spínání tranzistorem - str. 51 - 53 

Opakování

POZN.: doučování pro třídy 8.A a 9.A z Fyziky je možné vždy v pátek 07:15 - 08:00 před učebnou třídy 8.A

Chemie

Vznik solí - přehled. Test : Soli

Pč-Fg Zkoušení dobrovolníků
Vv

Relaxační obrázky

Tv

Chlapci: S chlapci se budeme scházet v 7:55 ve škole, kde určím, jaké vezme služba pomůcky s sebou. Důležité! ČISTÁ OBUV DO TĚLOCVIČNY. Děkuji, Tichý.

 

Týdenní plán 7. 1. - 11. 1. 2019

Akce +Změny

Úterý 8.1. 5 a 6. h. VV = výměna se středou, 1.h. Aj spojí Rusková

Středa 9.1. D, Čj, Čj, Z, M-alg, M-geo, -, TH  

Čj

Ml: Věty podle postoje mluvčího

Literatura: Rozbor uměleckého textu + zadané referáty - možnost zlepšení známky 

7. 1. nezapomeňte odevzdat čtenářský deník

Sloh: Vypravování 

Mat

Algebra: Opakujeme mnohočleny

Geometrie: Podobnost geometrického útvaru

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1 (M.Kykalová): 

AJ 2:

Nj opakování, slovní zásoba
Děj Druhá světová válka, příčiny války. Zkouším dobrovolníky z předchozího učiva.
Ov Pojištění majetku, smlouvy
Zem

Politické a vojenské organizace. Příští týden prezentace vypracovaných referátů a zkoušení dobrovolníků.

Usazené horniny (sedimenty) - str. 29 - 32

zkoušení u tabule

Fyz

Vliv příměsí v polovodiči - str. 44 - 46 + opakování

POZN.: doučování pro třídy 8.A a 9.A z Fyziky je možné vždy v pátek 07:15 - 08:00 před učebnou třídy 8.A

Chemie

Vznik solí - přehled..

Pč-Fg Úroky z vkladů.
Vv

Origami - Money cat

Tv

Chlapci: S chlapci se budeme scházet v 7:55 ve škole, kde určím, jaké vezme služba pomůcky s sebou. Důležité! ČISTÁ OBUV DO TĚLOCVIČNY. Děkuji, Tichý.

 

Týdenní plán 17. 12. - 21. 12. 2018

Akce +Změny

Čtvrtek 20.12. 5 a 6. h. VÁNOČNÍ DÍLNY - Každý se zapíše do jedné vánoční dílny a donese si pomůcky podle propozic. Odpoledne není Čj-SŠ.

Pátek 21.12. Třídní vánoční besídka od 8.00 do 11.40

Čj

Ml: věty podle postoje mluvčího 

Literatura: nekoná se (dílničky)

Sloh: vypravování - vánoční tradice 

Mat

Algebra: Slovní úlohy o společné práci. Vyjádření neznámé ze vzorce.

V pondělí proběhne výměna učebnice Mat 8/2.díl za Mat 9/1.díl

Geometrie: Konstrukce obecného čtyřúhelníku. Opakování.

Ve čtvrtek proběhne výměna učebnice Mat 8/3.díl za Mat 9/2.díl pro ty, kteří ještě výměnu neprovedli.

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1 (M.Kykalová): 

Unit 7 - vocabulary, reading (v úterý test na slovíčka Unit 7)

Procvičování podmínkových vět a budoucích časů

Přes vánoční prázdniny DÚ - WRITING ESSAY (150-200 slov!!) info na mailu nebo v google classroom

AJ 2:

Každé pondělí !!!! malý test na "irregular verbs"- nepravidelná slovesa!

Nj  
Děj Příčiny války - druhá světová válka. Ve středu 19.12. píšete souhrnný TEST z předchozího učiva.
Ov Práva k cizím věcem. V pondělí 17.12. píšete souhrnný TEST z předchozího učiva.
Zem

Politické a vojenské organizace. V úterý 18.12. píšete souhrnný TEST z předchozího učiva.

povrchové horniny, usazeniny

Fyz

Elektrony a díry - str. 42 - 44

Vliv příměsí v polovodiči - str. 44 - 46

POZN.: doučování pro třídy 8.A a 9.A z Fyziky je možné vždy v pátek 07:15 - 08:00 před učebnou třídy 8.A

Chemie

Srážecí rekce - vznik solí.

Pč-Fg Jak počítají banky úroky z vkladů.  V pondělí 17.12. píšete souhrnný TEST z předchozího učiva.čiva.
Vv

 

Tv

Chlapci: S chlapci se budeme scházet v 7:55 ve škole, kde určím, jaké vezme služba pomůcky s sebou. Důležité! ČISTÁ OBUV DO TĚLOCVIČNY. Děkuji, Tichý.

 

Týdenní plán 10. 12. - 14. 12. 2018

Akce +Změny

Čtvrtek 13.12. Mimořádná třídní schůzka rodičů a žáků 9.A -                                    NUTNÉ - vztahy ve třídě.

Čj

Ml: Skladba

Literatura: Karel Čapek

Sloh: vypravování - "Vánoce"

Mat

Algebra: Slovní úlohy o pohybu

Geometrie: Konstrukce lichoběžníku a obecného čtyřúhelníku

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1 (M.Kykalová): 

Unit 6 - Conditional sentences, future tenses: will / going to - revision, testík (domluvíme v pondělí)

writing Unit 6 - na známky!!!

dokončení Unit 6, začneme Unit 7

 

AJ 2:

 každé pondělí !!!! malý test na "irregular verbs"- nepravidelná slovesa

Nj Mein Tag
Děj Věda, umění a kultura mezi válkami. - Kdo to byl Chamberlain. Ve středu 19.12. píšete souhrnný TEST z předchozího učiva.
Ov Vlastnictví. V pondělí 17.12. píšete souhrnný TEST z předchozího učiva.
Zem

Politické a vojenské organizace. V úterý 18.12. píšete souhrnný TEST z předchozího učiva.

Geologie

Petrologie - vyvřelé horniny, hlubinné hodniny, povrchové horniny

str. 26-28

Fyz

Elektrický proud v polovodičích - str. 41- 44

POZN.: tento týden doučování v pátek 14.12.2018 odpadá

Chemie

Významné sírany. Hydráty solí.

Pč-Fg Jak počítají banky úroky z vkladů.  V pondělí 17.12. píšete souhrnný TEST z předchozího učiva.
Vv

Tvoření vánoční dekorace

Tv

Chlapci: S chlapci se budeme scházet v 7:55 ve škole, kde určím, jaké vezme služba pomůcky s sebou. Důležité! ČISTÁ OBUV DO TĚLOCVIČNY. Děkuji, Tichý.