CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Erasmus+ KA1 2015

Jazykové vzdělání pro pedagogy - otevřená cesta pro spolupráci 2015 - 2017

Projekty se v naší škole staly nedílnou součástí rozvoje školy. Snažíme se získat velice různorodé projekty zaměřené na spolupráci se zahraničními školami, rozvoj dovedností našich dětí, materiální vybavení školy, ale i na rozvoj dovedností našich pedagogů. V roce 2015 se nám podařilo získat grant na projekt z programu Erasmus Plus, který je realizován za finanční podpory Evropské Unie.

Hlavním důvodem realizace tohoto projektu je rozvoj jazykové vybavenosti pedagogů a vedení školy a rozšíření povědomí o různých kulturách v Evropě. Chceme, aby se škola zařadila do stále se rozšiřující sítě evropských škol, které spolu spolupracují na žákovských projektech, sdílí pedagogické a metodické zkušenosti, poznávají odlišnosti kultur a předávají si poznatky na úrovni vedení školy.

 Z tohoto důvodu řešení vidíme v zaměření se na jazykové vzdělávání pedagogů a vedení školy, k čemuž nám podstatně dopomohou jazykové kurzy v zahraničí. I krátkodobý jazykový kurz v zemi, kde se daným jazykem hovoří, podstatně dopomůže zvednout jazykovou úroveň všech zúčastněných a hlavně motivovat je k dalšímu studiu. Mnoho našich pedagogů již v současné době cizí jazyk studuje a má zájem své těžce nabyté znalosti a dovednosti v budoucnu využít ve svůj prospěch, ve prospěch dětí, které vzdělávají, a obecně ve prospěch školy. Postupně budeme absolvovat 8 kurzů v zahraničí, kdy účastníci budou z řad pedagogů 1. stupně i 2. stupně základní školy a vedení školy, čímž bude mít celý projekt dopad na podstatnou část školy.  

Ani o prázdninách naši pedagogové nezapomínají na sebevzdělávání a budou absolvovat kurzy v Anglii, Skotsku, Irsku, ve Španělsku i na Maltě. Jejich osobní zkušenosti dále využijeme nejen na hodinách zeměpisu. Také doufáme, že se nám podaří navázat nové kontakty a přátelství s dalšími pedagogy ze zahraničních škol.

Dopad projektu na pedagogy, vedení školy a především žáky školy bude klíčový v mnoha směrech. Především nám to otevře cestu pro efektivní spolupráci se školami v zahraničí. Každý učitel bude moci realizovat krátkodobý či dlouhodobý projekt, který bude přesně vyhovovat právě probíranému učivu v daném ročníku, což obohatí výuku a žákům otevře nové možnosti. Zapojení se do projektu eTwinning je dokonce jeden z ukazatelů přínosu celého projektu.

Z dlouhodobého hlediska znalost cizího jazyka pedagogům a vedení školy dále umožňují metodicky se vzdělávat v zahraničí a sdílet své metodické a didaktické zkušenosti. Věříme, že nám to otevře cestu k dalšímu uplatnění  metody CLIL (Content and Language Integrating Learning), kterou se v současné době snažíme aplikovat do výuky, a kterou bychom chtěli v budoucnu v naší škole podstatně rozšířit.

 I když jde o vzdělávání pedagogů, ti, kdo z tohoto projektu budou mít nakonec hlavní a největší užitek, jsou naši žáci.

Zkušenosti učitelů z jejich vzdělávání:

Využití ve výuce

Mgr. Zuzana Ledvinová

Díky jazykovému kurzu na Maltě, který jsem absolvovala v loňském roce, se výrazně zlepšila úroveň mé angličtiny. Tento pokrok je pro mne důležitý nejen v osobním životě, ale především i pro mou práci. Již před kurzem jsem se snažila zařazovat metodu CLIL do svých hodin. Nyní je to však pro mne výrazně snazší, cítím se jistěji a mohu toho dětem více předat. CLIL využívám především v hodinách výtvarné výchovy a přírodopisu, ale také ve výchově ke zdraví a tělesné výchově. Velký úspěch u žáků sklidila například hodina s názvem Make your own cell. Žáci pracovali ve skupinkách, v nichž měli vyrobit model rostlinné a živočišné buňky. Kromě toho, že si zopakovali jednotlivé buněčné struktury a naučili se jejich anglické názvy, dokázali také vyrobit velmi názorné modely dle popisu postupu v anglickém jazyce. Zpočátku dětem přišel úkol náročný, ale velmi rychle začaly spolupracovat a komunikovat se mnou v angličtině. Navíc pro ně bylo velice příjemné spojení ručních prací s přírodopisem.

Zuzana Wildová

Díky příležitosti s Erasmem+ jsem se dostala až na Maltu, kde jsem se zdokonalila v mluvené angličtině a potrénovala gramatiku. Angličtinu jsem pravidelně využívala v hodinách CLILu, a byla jsem natolik motivovaná seznamovat se, že jsem se aktivně zapojila s dětmi do několika eTwinningových projektů. Se staršími žáky jsme mohli společně přemýšlet nad situací Malty, kde všichni domorodci mluví plynně anglicky a italsky. V hodinách přírodopisu jsme popisovaly různé druhy živočichů, kteří žijí v kolí našich domů. Jelikož jsem si na pobytu vyzkoušela práci s delším textem, předala jsem tuto zkušenost i svým žákům. Středně odborný text sice nepřeložili slovo od slova, ale vyzkoušeli si, že pokud rozumí klíčovým slovům a znají základy gramatiky, společnýi silami se dopátrají k tomu podstatnému. Velkou motivací pro sebezdokonálování v cizým jazyku jim byl i fakt, že se snáze domluví a mohou získat zajímavé přátele, jako já na kurzu. 

Příklad příprav na hodinu v CLIL: Mammals, On the Farm

Ing. Milada Kyselovská

V létě 2016 jsem se zúčastnila jazykového kurzu ve Skotsku. Cílem bylo zlepšit se v angličtině tak, abych mohla využívat s větší jistotou tento jazyk při výuce metodou CLIL.  V novém školním roce jsem se o to pokusila v hodinách chemie a zjistila jsem, že chemie je opravdu pro tuto metodu vhodná. Využívám ji hlavně při pokusech, protože se při nich používají často stejné pomůcky a žáci mají možnost si stálým opakováním zapamatovat novou slovní zásobu. Navíc se některé chemické metody využívají v různých oblastech chemie. Například metodu filtrace jsme se žáky popisovali anglicky již v úvodu roku, když jsme probírali učivo o jednoduchých směsích (voda, písek). Ale opakovali jsme ji také později při výuce o složitějších solích a dalších látkách. Žáci v 9. třídě již pak rozuměli mým pokynům při provádění experimentu. Mnozí se dokážou zeptat a komunikovat i mezi sebou. Navíc experimentální výuka s angličtinou baví i žáky, kterým tak cizí jazyk nejde, protože vidí, jak a co dělají ostatní žáci a časem i oni jednoduchým pokynům a základním slovům v angličtině také porozumí. 

Mgr. Robert Mulár

Díky svému pobytu v Irsku v létě 2016 se mi dostala spousta cenných zkušeností. Kurz byl zaměřený na metodu CLIL, tudíž jsem následně upravil a zavedl několik nových postupů a aktivit při používání této metody ve výuce matematiky. I samotná výuka anglického jazyka byla obohacena o několik principů načerpaných z kurzu.

V neposlední řadě jsem ovšem také měl možnost vyprávět o Irsku svým žákům. Jelikož jsem si tuto zemi zamiloval, činilo mi velkou radost předávat o ní informace dále. Zabrousili jsme společně do historie, ale zmínili jsme si i geografické dispozice a ukázali zajímavá místa na fotkách. Žáci se mimo jiné dozvěděli, že v Irsku se stále (často na cedulích) používá jazyk Old Gaelic, který průměrný dospělý Ir ovládá, ale zpravidla se komunikuje už jen angličtinou. Také se v této zemi často pořádají kulturně zábavné akce jako veřejné tancování s živou hudbou, apod. Na závěr jsme diskutovali o tamní kultuře a zvyklostech a odlišovali je od té naší.