CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost

Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost

reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000570

Název operačního programu: Operační program věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV)

Výzva č.: 02_16_010  Budování kapacit pro rozvoj škol I

Prioritní osa: PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a  sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl: SC 5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce-  1. Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování

Téma: a) Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání

Typ projektu: IP - ostatní

Zahájení projektu: 1. 1. 2017

Doba realizace projektu: 39 měsíců

Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních.

Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory (CKP), ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti přírodovědné gramotnosti a badatelsky orientované výuky v učebnách školních objektu i ve venkovním terénu.

Pedagogové v rámci projektu získají zkušenosti s využitím pořízených sad učebních pomůcek a zařízení zejména ve výuce fyziky, chemie a biologie.

Projekt je zaměřen na dlouhodobou podporu badatelsky orientovanou výuku (BOV), přírodovědnou gramotnost a spolupráci s okolními školami. V rámci projektu se rozšíří spolupráce na celorepublikovou úroveň vytvořením funkční sítě center kolegiální podpory (CKP) s cílem zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy, s cílem posílení jejich relevance pro trh práce (SC 5). Tématem projektu je „Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání“. Základní myšlenkou projektu je rozvoj kompetencí učitelů v rámci jejich vzájemné spolupráce tak, aby dokázali vést žáky ve výuce k porozumění přírodních zákonitostí s ohledem na integraci poznatků z oborů fyzika, chemie a biologie, včetně využití aparátu matematiky. Bude vytvářen soubor námětů, které umožní učitelům podporovat u žáků schopnost bádat v terénu a pozorovat organismy, tvořit i měřit v interiéru a vyhodnocovat přírodní jevy. Kreativita a posílení kompetencí pro trh práce budou podpořeny dovedností využívat digitální technologie k vytvoření záznamu badatelských aktivit či prezentací postupů práce. Budou vloženy aktivity umožňující pilotování badatelských námětů vytvořených učiteli ve spoluprací se studenty pedagogických oborů. Naplnění cíle projektu dojde, budou-li jednotlivá CKP předávat své zkušenosti okolním školám a vychovávat tak své následovatele.

Více o projektu naleznete zde: www.centraglobe.cz