CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. je soukromou základní a mateřskou školou v České Lípě, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR. V tomto školním roce zahájí již 27 let svého působení. Od 1.1.2009 je ředitelkou Ing. Lucie Dolejší.

Mateřská škola Klíč se nachází v centru České Lípy na klidném místě v jedné společné budově s prvním stupněm základní školy. 

Od školního roku 2009/2010 mateřská škola rozšířila svou kapacitu a stala se z ní MŠ dvoutřídní. Celková kapacita je 40 dětí. Ve školce pracují 4 učitelky mateřské školy. Dále se zapojují také učitelé anglického jazyka, klinický logoped, paní učitelka, která vyučuje hru na flétnu a paní učitelka, která povede budoucí 1.třídu a věnuje se předškolákům.

Motto školky: „S pohádkou objevujeme svět“

Okolní svět objevujeme pomocí pohádek. Pohádka je pro dětskou duši a vnímání dítěte nejpřirozenější cestou poznávání.

Při každodenní práci s dětmi vycházíme ze zásad, které prolínají a navazují na sebe. Chceme v naší mateřské škole vytvářet podmínky pro pohodu a zdraví. Aby dítě bylo zdravé, je důležité, aby bylo v pohodě. Děti tráví v MŠ většinu dne, proto se snažíme vytvářet útulné, harmonické prostředí, vytvářet prostor pro uspokojování všech potřeb dítěte – bezpečí, náklonnost, láska, empatie.

Dítě se učí hrou. Hra nás provází v průběhu celého dne. Dítě má přirozenou potřebu poznávat okolní svět, učit se, získávat nové zkušenosti a rozvíjet své schopnosti. Toto všechno hra umožňuje. Nejdůležitější otázky, které si klademe při každé činnosti v průběhu celého dne v MŠ: 

 • Co se právě teď dítě učí?
 • S jakou hodnotou se právě teď setkává?
 • Jaký má dítě prostor pro samostatnost a možnost ovlivnit situaci, ve které se právě teď nachází?

Výchovně vzdělávací program naší mateřské školy vychází z alternativní koncepce „Začít spolu“. V návaznosti na obecné cíle vzdělávání formulované ve školském zákoně jsou hlavními cíli předškolního vzdělávání:

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti k učení
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Hlavní cíle programu Začít spolu umožňují v plné míře naplňovat cíle RVP PV.

Filozofie programu vychází z filozofie otevřené společnosti, vede k demokratickému myšlení a jednání dětí i dospělých. Zaměřuje se na podporu a ochranu práv každého dítěte v systému vzdělávání. Program přináší užitečnou variantu spravedlivého vzdělávání pro všechny děti, úspěšně ověřenou v praxi českých škol.

Vzdělávací program Začít spolu má mezinárodní standardy vydané International Step by step Asocciation.

Program  Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i 21. století. Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvláště potřebné.

Dítěti v procesu výchovy a vzdělávání poskytujeme podpůrnou atmosféru založenou na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a empatickém naslouchání.

Při hře se současně nejefektivněji a nejlépe učí. Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky a zkušenosti.

To, jak se dítě v mateřské škole cítí a co prožívá, má z hlediska úspěšnosti jeho vzdělávání klíčový význam.

Pedagog je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání, respektuje to, že každé dítě má právo být jiné. Každé má právo se projevovat jako jedinečná osobnost, rozvíjet a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem.

Hlavní cíle v kompetencích dítěte

 • Přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat.
 • Kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost.
 • Rozpoznávat problémy a řešit je.
 • Aktivně, samostatně a efektivně se učit
 • Umět aplikovat své znalosti v praxi
 • Vzájemně spolupracovat a být tolerantní k individuálním kulturním a etnickým odlišnostem.
 • Být tvůrčí, mít představivost
 • Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijí.

Hlavní záměry

 • Důraz na individuální přístup ke každému dítěti.
 • Vedení dětí k samostatnému rozhodování – k volbě a odpovědnosti.
 • Rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované   činnosti, center aktivit a pozorování.
 • Důraz na účast rodiny.

Program podporuje u dětí:

 • Fyzický vývoj- prostřednictvím chůze, běhu, skoků, poskoků. Hodů, lezením a základními gymnastickými prvky, turistikou, sezonními činnostmi, míčovými hrami, zvládáním překážek…
 • Sociálně-emocionální vývoj – prostřednictvím řešení sporů, vyjadřování pocitů, vzájemné úcty a péče mezi dětmi navzájem a ve vztahu k dospělým, sdílení, spolupráce s druhými…
 • Rozvoj inteligence – vede děti k samostatnému myšlení, k tvořivosti, k prozkoumávání věcí do hloubky, k chápání dění na základě vlastního experimentování, pozorování a objevování….
 • Rozvíjí jazyk i matematicko-logické představy dětí

Program poskytuje dětem:

 • Dost času na prozkoumání prostředí.
 • Příležitost učit se mnoha různými cestami: vařením, kreslením, malováním,   modelováním, zpěvem, tancem, diskusemi, stavěním, dramatickými hrami,    činnostmi venku, prohlížením knih a časopisů, prací s různými materiály, písmeny, pokusy a objevy, pozorováním.
 • Příležitost učit se způsobem, který vyhovuje individuálnímu stylu učení každého dítěte ať jde o rychlost, délku učení, podíl aktivity a pasivity při učení. Učení   činnostmi, hrou, poslechem, pozorováním, nápodobou, vlastním pokusem    a omylem…
 • Příležitost vybírat si, kterých činností se chtějí účastnit.
 • Místo, kde mohou veřejně vystavit svoji práci.
 • Ocenění a pozitivní hodnocení osobní aktivity dítěte

Úloha center aktivity:

Možnost pracovat sám nebo v malých skupinkách, možnost výběru činností (zodpovědnost, rozhodování), možnost výběru materiálů (tvořivost, poznání), vedení k samostatnosti i spolupráci – komunikace. 

Denní program

Denní program strukturuje každodenní činnosti, práci a hru a tvoří běžný denní řád, s nímž se děti seznámí a který je uspokojuje. Významnou prevencí konfliktů mezi dětmi je stanovení a dodržování jasných pravidel, která platí ve třídě:

 • Když jeden mluví, ostatní naslouchají
 • Říkáme své názory
 • Vzájemně si pomáháme
 • Po hře si uklidíme
 • Bereme jen to, co nám patří
 • Neničíme práci druhých
 • Nikoho tu nesmí nic bolet
 • Každá věc má své místo
 • Jsme kamarádi, respektujeme jeden druhého
 • Používáme kouzelná slovíčka
 • Chráníme sebe a přírodu

Ranní kruh

Po svačině se děti schází v ranním kruhu. Tvar kruhu symbolizuje partnerství všech jeho členů, stmeluje, všichni jsou jeho součástí. Kruh je symbolem rovnosti, spoluzodpovědnosti.  Děti se vzájemně přivítají, pozdraví. Vzájemné sdílení je důležitým prvkem pro psychohygienu, rozvoj empatických dovedností a k posílení pocitu sounáležitosti mezi všemi dětmi. Přijetí ostatními napomáhá vlastnímu sebepřijetí a rozvoji sebeúcty. Tím vším děti poznávají sebe sama, získávají důležité sociální zkušenosti a učí se vycházet s lidmi. V kruhu si děti povídají o tématu dne, učitelka nabídne činnosti a dobře vysvětlí, co budou děti dělat. Společný kruh je také místem pro nácvik nových písní, básní, HPH, tanečků, místem pro poslech pohádek nebo řešení problémů, které vyvstanou při společných činnostech dětí.

V rámci ranního kruhu se obyčejně zařazuje i tělovýchovná chvilka motivovaná vzhledem k danému tématu dne. Následně se děti rozhodnou pro určitou nabízenou činnost. Po ukončení činností si děti zhodnotí, jak se jim pracovalo, které činnosti je nejvíce zaujaly.

Odpolední odpočinek

Mladší děti se ukládají k odpočinku na matrace, které si samy připraví a ustelou. Tato doba je využívána k četbě pohádek, příběhů na pokračování, poslechu pohádek z magnetofonových kazet nebo relaxační hudby pro děti. Děti odpočívají s oblíbenou plyšovou hračkou nebo maňáskem. Při odpočinku respektujeme individuální potřeby dětí. Předškolní děti po domluvě s rodiči mohou po pohádce provozovat tiché činnosti, aby nerušily spící kamarády. Mohou si prohlížet knížky, hrát dět. společenské hry, kreslit, malovat, modelovat apd. Děti, které se vyspí, mohou vstát a zapojit se do klidových činností. Děti, které mají delší potřebu spánku nebudíme, necháváme je dle přání rodičů dospat.

Odpolední hry a činnosti

Odpoledne se děti rozhodnou, zda budou pokračovat v činnostech z dopolední nabídky nebo si vyberou činnosti podle vlastního uvážení.

Individuální přístup

Důraz na individuální přístup ke každému dítěti umožňuje, aby se děti vyvíjely svým vlastním tempem a využívaly stylu učení, který jim osobně nejlépe vyhovuje a je pro ně nejefektivnější.  Využíváme všech možností a příležitostí k tomu, abychom vycházely vstříc zájmům a potřebám každého dítěte a poznali individuální vlastnosti a schopnosti dítěte a dokázali je rozvíjet způsobem, který je pro dítě nejúčinnější. Vzdělávání dětí budeme přizpůsobovat tak, aby vyhovovalo všem dětem, jejich potřebám i možnostem. Chceme docílit vytvoření optimálních podmínek k  rozvoji osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními u každého jednotlivého dítěte a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Individuální plány jsou vedeny pro všechny děti.

Více informací naleznete v Školním vzdělávacím programu, který je k dispozici ve škole,