CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Předškolní příprava - Maxík

„MAXÍK“

Program je akreditován MŠMT ČR – č.j. 27398/2007-25-580. Vznikl na základě dlouholetých zkušeností s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Autorkami jsou Mgr. Pavla Bubeníčková a PaedDr. Zdeňka Janhubová.

„MAXÍK“ připraví Vaše dítě na správný start ve škole a je také vhodným preventivním programem pro poruchy učení.

Cvičení jsou zaměřena na změnu podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon. Při cvičení je zdůrazňována potřeba pravidelného režimu, správného sedu dítěte na židli, správného úchopu psacího náčiní, jasného a srozumitelného zadávání pokynů dospělým - rodičem - trenérem, zpětná vazba – jak dítě pokynům porozumělo, dodržování vytyčených pravidel a důslednost při kontrole plnění úkolů.

Program se skládá z lekcí, které jsou zaměřeny na:

  • Nácvik nových pohybových stereotypů
  • Rozvoj komunikačních dovedností
  • Grafomotorické dovednosti: kvalitní pohyblivost všech kloubů, které jsou potřebné k nácviku psaní, správné sezení a úchop psacího náčiní.
  • Posilování funkcí v těchto oblastech: zraková a sluchová oblast, oblast prostorové orientace, oblast intermodality- schopnost přepínat mezi různými způsoby(mody) smyslového vnímání (vytváření spojení mezi zrakovými, sluchovými a prostorovými podněty). Oblast seriality – potíže se ve škole projevují problémy se správným pořadím písmen ve slově a slov ve větě, při čtení i psaní, pořadí číslic v početních úkolech.
  • Koncentrace pozornosti: zaměření, udržení a usměrňování pozornosti a soustředění se na zadaný úkol.

Celý program je rozdělen do bloků, v nichž jsou opakující se úkoly sestaveny pro posilování výše uvedených složek. Každá lekce obsahuje tyto části:

  • Část motorická - cviky na posílení motorické koordinace.
  • Nácvik grafomotorických dovedností - pracovní listy.
  • Rozvoj percepčního vnímání – kartičky s obrázky,…..

 

Při cvičení s dítětem je uplatňován laskavý přístup, vyhýbáme se frustrujícím a stresujícím situacím, negativnímu hodnocení a napomínání. Dítě se snažíme naopak neustále chválit a obdivovat jeho úspěchy. Dítě si své úspěchy zaznamenává do Maxíkova deníčku.