CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Provozní řád školní jídelny

 1. Strávníci se k odběru stravy přihlašují osobně v kanceláři ŠJ . Není možné přihlašovat strávníka telefonicky.
 2. Každý strávník je povinen odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování na aktuální školní rok u vedoucí ŠJ.
 3. Pokud strávník dosáhne ve školním roce věku, který spadá do vyšší kategorie, musí být veden automaticky po celý školní  rok – od 1.9.-31.8.v  jeho příslušné vyšší kategorii (dle znění Vyhlášky 107/2005 Sb.o školním stravování). Školní rok trvá od 1.9. do 31.8. následujícího roku!
 4. Platba obědů  bankovním převodem na účet  205113623/0300 nebo osobně v kanceláři ŠJ.
 5. Variabilní symbol (VS) je číslo evidenční, které Vám přiřadí vedoucí ŠJ při zaregistrování.
 6. Platba za obědy musí být připsána na účet nejpozději do 5.dne v měsíci na měsíc aktuální. 
 7. Obědy pro děti MŠ a žáky ZŠ se vydávají od 11.20 hod do 13.00 hod.   
 8. Vyúčtování přeplatků ze stravného strávníkům bude provedeno  po červnové uzávěrce (po dohodě s ředitelkou školy může být provedeno i během školního roku).
 9. Stav přeplatků za stravné jednotlivých strávníků sdělí vedoucí  stravování na požádání kdykoliv během školního roku.
 10. Skladba oběda: Polévka, hlavní jídlo, nápoj + doplněk (je-li k obědu)
 11. Odhlášky obědů jsou přijímány až do 7.30 hod ráno ještě na ten den u vedoucí stravování. Odhlášky obědu provádí rodič či žák osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky(sms) na mobilním čísle 702 035 691.
 12. Obědy do vlastnich nádob se vydávají  od 11.00 do 11.30 hod. ( 1.den nemoci, či odchod dříve ze školy)
 13. V případě onemocnění strávníka je možné si jeho oběd vyzvednout do přenosných nádob pouze v 1.den  nemoc(v hodinách určených pro výdej stravy do vlastních nádob), od 2. dne nepřítomnosti strávníka musí zákonný zástupce obědy odhlásit!
 14.  Žáci mají vstup do jídelny povolen pouze za dohledu pedagogů. Výjimečně po dohodě  s vedoucí jídelny.
 15. Pedagogický dozor dbá po celou dobu stravování na slušné chování, klid v jídelně a bezpečnost stravujících se dětí a žáků.
 16. Dojde-li polití podlahy, učiní pedagogický dozor ihned opatření, aby nedošlo k úrazu.
 17. Polévku dětem a žákům nalévá pedagogický dozor a dodržuje bezpečnou manipulaci s horkou tekutinou.
 18. Žádáme strávníky, rodiče strávníků, zaměstnance školy , aby veškeré své dotazy, připomínky ke stravování  a provozu ve školní jídelně sdělovali vedoucí školní jídelny osobně ihned nebo  telefonicky na čísle  487 521 560, 702 035 691
 19. Dojde- li k jakémukoliv úrazu, poskytne pedagogický dozor okamžitě první pomoc a provede zápis do knihy úrazů.