CZ
 
 
Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:+420 602 313 517
1. stupeň:+420 487 521 560
2. stupeň:+420 702 035 692
Škola klíč

Kurz pro předškoláky "MAXÍK"

Kurzy jsou připraveny pro všechny děti od pěti let, které se připravují na vstup do školy. V rámci kurzů pro předškoláky otevíráme nově upravený program MAXÍK, který v roce 2015 získal zcela novou verzi a je přizpůsoben současným potřebám dětí.

"Maxík jako maximální připravenost do školy"

  • je určen pro všechny předškoláky a děti s odloženou školní docházkou    
  • je akreditován MŠMT ČR 
  • obsahuje 15 lekcí zaměřených na úspěšný start dětí v první třídě a podporuje rozvoj dětí ve všech důležitých oblasech: 
  • nácvik pohybových stereotypů (správné sezení, dýchání, úchop psacího náčiní)
  • rozvoj prostorové orientace (orientace na vlastním těle, na ploše před sebou - učí se systematicky využívat při práci s knihou, sešitem a školními potřebami, obecná orientace v okolí a v prostoru,v kterém se dítě pohybuje)
  • rozvoj komunikace (správná výslovnost, tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného, rozvoj pojmového myšlení a řeči)   
  • rozvoj smyslového vnímání (zrakové a sluchové vnímání, paměť, rozlišování)               
  • rozvoj grafomotorických dovedností (pohyblivost velkých kloubů horní končetiny, které jsou potřebné k nácviku psaní, správný úchop a sezení, hrubá a jemná motorika)    
  • rozvoj koncentrace pozornosti (zaměření, udržení a usměrnění pozornosti,soustředění se na zadaný úkol...)    

Během kurzu se dítě učí systematicky pracovat, všímat si své práce a hodnotit ji. Dokáže lépe řešit situace, ke kterým dříve potřebovalo rodiče a stává se tak samostatnějším. A pokud si přeci jen někdy není jisté, nebojí se požádat o pomoc.

Jak to v programu Maxík probíhá?

Každé dítě dostane v ceně programu pracovní materiál, který obsahuje pracovní listy s jednotlivými úkoly a speciální fixu, která při psaní zajišťuje nejen správný tlak na papír, ale podporuje u dítěte i správný úchop. Součástí materiálů je i  Maxíkův deníček, do kterého si děti i rodiče zaznamenávají, jak se jim daří plnit jednotlivé úkoly.

Každá lekce se skládá ze tří úkolů, které dítě následně cvičí doma s rodičem každý den.

První úkol je pohybový, vychází z kineziologie a podporuje u dítěte spolupráci pravé a levé mozkové hemisféry. Upravuje také správné držení těla a učí správnému dýchání.                                  

Druhým úkolem je grafomotorické cvičení,při kterém se nacvičuje vždy jeden grafomotorický prvek. Dbá se na správném držení tužky i sezení dítěte. Vlastní nácvik je vždy spojen s říkankou, která pohyb rytmicky doprovází.

Třetí úkol je vždy zaměřen na určitou percepční oblast – procvičuje se zrakové nebo sluchové vnímání, zraková nebo sluchová paměť, oblast intermodality a seriality...

Každý úkol v každé lekci má několik stupňů obtížnosti, takže dítě dělá sice stále stejný úkol, ale jeho náročnost postupně stoupá. U grafomotorických cvičení dítě nejdříve dělá pohyb v rytmu říkanky, poté dělá stanovený pohyb po jednotlivých slovech procvičované říkanky a nakonec po jednotlivých slabikách. Stejně tak stoupá i náročnost u percepčních cvičení - např. se přidává více obrázků... 

Tím, jak se procvičuje stále stejná oblast, dochází u dítěte ke správnému upevňování v mozku a rozvoji dané oblasti. Můžeme tedy mluvit o systematické a neustálé „mozkové masáži“, která u dítěte maximálně podpoří vývoj všech potřebných oblastí jak pro školu, tak pro život.

Vstupem do programu se rodič s dítětem zavazují k pravidelné společné domácí práci. Věřím, že určitě každý rodič, kterému záleží na jeho dítěti, bude schopen pro své dítě vyšetřit 10 minut denně na společnou práci, protože těchto 10 minut v předškolním období usnadní a zkrátí budoucí domácí práci během školní docházky. S dobře připraveným dítětem se nemusíte doma "trápit" nad úkoly a příprava do školy bude pro vás i pro dítě mnohem jednodušší!

 

Kdy bude program Maxík probíhat?

Skupinové kurzy ve školním roce 2019/2020 budou zahájeny už v září v budově ZŠ a MŠ Klíč v Klášterní ulici.

Pondělí 15:15 – 16:00 – Mgr. Kolomazníková

Středa 13:00 - 13:46 - Mgr. Hana Bronišová

Čtvrtek 16:00 – 16:45 – Mgr. Kolomazníková

Cena programu Maxík

Cena - 2 500,- Kč
Přihláška ke stažení 
ZDE